เอกสารจำเป็นในการยื่นคำร้องต่อวีซ่าติดตามคู่สมรสชาวญี่ปุ่น

Blog นี้ เอาข้อมูลเอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในการต่อวีซ่าติดตามคู่สมรสชาวญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะ เป็นเอกสารคนละชุดกับการขอวีซ่าถาวร หรือ เอจูเก็งนะคะ


เอกสารที่ต้องเตรียม
1. ใบคำร้อง 在留期間更新許可申請書 1 ฉบับ Download หรือ ขอรับได้ที่ Immigration (入館นิวกัง)

2. รูปถ่าย 3*4 cm (แบบเห็นหน้าชัดๆ พื้นหลังสีพื้น ถ่ายไม่เกิน3 เดือน)

3. ใบแสดงความสัมพันธ์กับสามีหรือภรรยา เรียกว่าโคะเซกิโทฮง 戸籍謄本 1ฉบับ ขอจากเขตที่เราอาศัยอยู่ (อายุไม่เกิน3 เดือน)

4. ใบแสดงสมาชิกในครอบครัวของผู้สมัคร เรียกว่า เซะไทจูมินเฮียว 世帯住民票 1ฉบับ ขอจากเขตที่เราอาศัยอยู่ (อายุไม่เกิน3 เดือน)

5. เอกสารรับรองทางการเงินเมื่ออาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น ของผู้ยื่นขอวีซ่า และ คู่สมรส

5.1 จูมิงเซโนะคะเซโชเมโช住民税の課税証明書 และ โนเซโชเมโช 納税証明書 เป็นใบรับรองการจ่ายภาษีเขต จูมิงเซ 住民税 1 อย่างละ 1 ฉบับ ขอจากเขตที่เราอาศัย (อายุไม่เกิน3 เดือน)
5.2 ในกรณีที่มีการย้ายมาญี่ปุ่นแล้วมีการย้ายถิ่นที่อยู่ทันที โดยไม่สามารถขอเอกสารตาม 5.1ได้ให้ยื่น สำเนาบัญชีเงินฝาก หรือ ใบรับรองการจ้างงาน (โคะโยโชเมโช雇用証明書) จากบริษัทญี่ปุ่น หรือเอกสารเทียบเท่า

6. พาสปอร์ตของผู้สมัคร

7. ไซริวการ์ด 在留カードของผู้สมัคร

8. เอกสารค้ำประกันหรือเอกสารรับรอง มิโมโตะโฮโชโช 身元保証書 จากคู่สมรส เอกสารนี้ Download จาก Internet หรือ รับจาก Immigration มากรอก ได้ค่ะ


เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้ว ให้ไปยื่นเรื่องที่ Immigration หรือ นิวกังใกล้บ้านนะคะ ในกรณีที่เอกสารบางตัวไม่ครบ เราสามารถส่งไปรษณีย์ตามมาได้ หรืออาจจะมีการโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่ขณะรอวีซ่าได้ค่ะ

เมื่อวีซ่าผ่านแล้วทางนิวกังจะส่งไปรษณียบัตรมาแจ้ง วันที่ไปรับวีซ่าให้เรานำพาสปอร์ต ไซริวการ์ด และ อากรแสตมป์ 4000 เยน พร้อมไปรษณียบัตรไปด้วยนะคะ

หมายเหตุ
1. เอกสารที่เป็นภาษาอื่นต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนยื่นให้ทางนิวกัง
2. เอกสารที่ยื่นแล้ว ทางนิวกังจะไม่คืนให้ เอกสารตัวไหนที่ไม่สามารถขอคัดใหม่ได้ หรือ ขอยากให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย
3. การต่อวีซ่าติดตามคู่สมรสมารถยื่นเรื่องได้ก่อนวีซ่าหมดอายุ 3 เดือน

ข้อมลเพิ่มเติมดูได้ที่เวปไซต์นิวกังด้านล่างนี้ค่ะ
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_koshin1.html


Post a Comment

0 Comments